Federale steunmaatregelen rond cyberveiligheid

Informaticabeveiliging staat voor alle technieken en structurele, juridische en menselijke middelen die aangewend worden om de beschikbaarheid, de vertrouwelijkheid en de integriteit van een informaticasysteem te bewaren of te herstellen. Informaticasystemen kunnen inderdaad het voorwerp uitmaken van allerlei bedreigingen die resulteren uit kwaad opzet of toevallige omstandigheden.

Bedreigingen die de integriteit, de vertrouwelijkheid of de beschikbaarheid van informatie zouden kunnen schaden, worden met de term “hacking” aangeduid. Computercriminaliteit omvat ook computermisdrijven, zoals vervalsing en computerfraude, inhoud-gerelateerde misdrijven en misdrijven aangaande intellectuele eigendom.

Deze inbreuken op informaticagegevens en –systemen kunnen grote financiële schade aanrichten, maar ook schade berokkenen aan de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld door vertrouwelijke informatie te verbreiden. Bovendien kunnen sommige bedreigingen het imago van de bezitter van het informatiesysteem schaden door de gebreken van een veiligheidssysteem op de voorgrond te plaatsen of door foute informatie te verspreiden.

De FOD Economie heeft hiervoor een aantal steunmaatregelen voor ondernemingen.

De overheid is zich er van bewust dat investeren in cyberveiligheid niet eenvoudig is en zwaar kan wegen op uw begroting als onderneming.

Om die reden worden op alle bevoegdheidsniveaus (gewestelijk, federaal, Europees) inspanningen geleverd om je te ondersteunen.

Opgelet. De lijst geeft u maar een idee van de belangrijkste bestaande initiatieven: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/informatiebeveiliging/cybersec...

Wij verzoeken je om rechtstreeks een kijkje te nemen op de websites van de betrokken overheden voor nadere inlichtingen.

Met dank aan onze partners